• Szkoła Letnia ze Stosowanej Psychologii
  Społecznej oraz Psychologii Ekonomicznej

  02-09.07.2018
  II Wydział Psychologii we Wrocławiu

  Uniwersytet SWPS

 • Idea Szkoły Letniej

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez Uniwersytet SWPS Szkole Letniej. Odbędzie się ona w terminie 02-09.07.2018 na II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

   

  Na zakończenie Szkoły Letniej w dniach 09-10.07.2018 odbędzie się konferencja pt. "Od pomysłu do badania - dokładanie cegiełek do rozwoju nauki".

   

  Tematyka

  Tematyką szkoły letniej będzie stosowana psychologia społeczna oraz psychologia ekonomiczna. Uczestnicy będą mogli zapisać się na jeden z dwóch warsztatów.

   

  Warsztat ze stosowanej psychologii społecznej poprowadzą prof. dr hab. Dariusz Doliński oraz dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS. Warsztatu z psychologii ekonomicznej poprowadzą dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS oraz dr Jakub Traczyk.

  Cele

  W czasie warsztatów uczestnicy opracują pomysły na badania oraz zaprojektują ich procedury. Efekty tej pracy zaprezentują szerszej publiczności ostatniego dnia warsztatów. Ponadto, planowane badania zostaną spisane w formie pre-rejestracji badania (np. na stronie https://osf.io/), a następnie przesłane do recenzji do czasopisma, które recenzuje badania na etapie pre-rejestracji (np. Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna) lub Social Psychology). Ostatni etap może zostać wykonany już po zakończonym udziale w Szkole Letniej.

 • Prowadzący - warsztat ze stosowanej psychologii społecznej

  prof. dr hab. Dariusz Doliński

   

  Specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych (mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej), w psychologii emocji i motywacji oraz w psychologicznych aspektach marketingu. Jest autorem około 200 publikacji. Jest redaktorem naczelnym Polish Psychological Bulletin, autorem artykułów publikowanych w w Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of Experimental Social Psychology i innych, członkiem-korespondentem PAN oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. W latach 2004-2011 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

  dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

  Jest psychologiem społecznym i realizuje badania w dziedzinie psychologii środowiskowej i psychologii zdrowia. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie problemu rozbieżności pomiędzy tym, co ludzie deklarują a tym, co robią, czyli związkiem postawy z zachowaniem. Szczególnie ciekawe są dla niej metody pomiaru postaw w sposób niebezpośredni, czyli metody nieopierające się na stwierdzeniach i deklaracjach. Pełni funkcję Dziekan II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS.

 • Prowadzący - warsztat z psychologii ekonomicznej

  dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS

  Doktor psychologii i zarządzania, doktor habilitowany psychologii. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Ekonomicznej II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, jest tam także Prodziekanem ds. nauki i rozwoju. Reprezentantka Polski w zarządzie The International Association for Research in Economic Psychology i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Psychologia Ekonomiczna”. Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii ekonomicznej i społecznej, a szczególnie psychologię pieniędzy i nierefleksyjne zachowania konsumenckie oraz metodologię badań społecznych. Interesuje się również, do jakich celów – poza kupowaniem – ludzie wykorzystują pieniądze oraz w jaki sposób mogą one zmieniać ludzkie funkcjonowanie. Bada także indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy.

  dr Jakub Traczyk

   

  Zajmuje się badaniami nad oceną prawdopodobieństwa oraz percepcją i podejmowaniem zachowań ryzykownych. Prowadzi także badania nad mechanizmami wpływu emocji na funkcje poznawcze oraz rolą zdolności numerycznych w procesie decyzyjnym. Kierownik grantu NCN: „Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afektywnych w ocenie prawdopodobieństwa”, a także grantów na badania statutowe: „Integracja czynników poznawczych i afektywnych w procesie oceny ryzyka i podejmowania”.

 • Terminy i opłaty

  Udział w szkole mogą wziąć doktoranci oraz studenci ostatnich lat studiów magisterskich. Planujemy 30 uczestników. 50 % miejsc jest przewidzianych dla członków-juniorów Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Osoby zainteresowane przystąpieniem do PSPS odsyłamy na stronę Stowarzyszenia: http://www.psps.badania.net/czlonkostwo/

   

  Językiem szkoły będzie język polski. Zasięg szkoły jest ogólnopolski.

   

  Wysokość opłat dla doktorantów: 450zł

  Wysokość opłat dla studentów: 400zł

   

  W opłacie wliczony jest udział w szkole oraz pokrycie kosztów noclegu w dwuosobowym pokoju oraz obiady i przerwy kawowe w trakcie trwania szkoły letniej.

   

  Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość ubiegania się o obniżenie opłat za udział w szkole letniej. Osoby starające się o obniżenie opłat proszone są o wysłanie podania na adres mailowy szkolaletnia.wroclaw@swps.edu.pl.

   

  1

  do 15.03.2018

  Zgłoszenia chęci uczestniczenia

  2

  15.04.2018

  Przesłanie decyzji o zakwalifikowaniu

  3

  do 15.05.2018

  Uiszczenie opłat za uczestniczenie w szkole letniej

  4

  2-9.07.2018

  Szkoła Letnia we Wrocławiu

  5

  9-10.07.2018

  Konferencja "Od pomysłu do badania - dokładanie cegiełek do rozwoju nauki".

 • Zgłoszenia

  Jak wysłać zgłoszenie?

  Udział w szkole letniej mogą wziąć doktoranci oraz studenci ostatnich lat studiów magisterskich.

   

  W celu zgłoszenia się na szkołę letnią prosimy o: 1) wypełnienie formularza rejestracji na stronie https://goo.gl/UAU5BD 2) przesłanie opinii opiekuna naukowego o studencie/doktorancie (promotora lub innego współpracownika) na adres szkolaletnia.wroclaw@swps.edu.pl

  Przygotowanie do Szkoły Letniej

  Prowadzący warsztaty przygotują listę najnowszych i najważniejszych artykułów dotyczących tematyki warsztatu. Uczestnicy otrzymają tę listę przed szkołą letnią i będą zobowiązani do przeczytania tej literatury w całości. Ponadto, uczestnicy będą proszeni o przybycie na warsztat ze wstępnym pomysłem na badania zainspirowanym przeczytaną literaturą.

 • Program

  02.07.2018

  11.00-12.00 Rejestracja uczestników

  12.00 Przywitanie uczestników i krótkie omówienie programu oraz przekazanie informacji ogólnych od organizatorów

  12.10-15.30 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  15.30-16.00 Przerwa obiadowa

  16.00-17.30 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  17.30-17.40 Kawa i przekąska

  17.40-19.00 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

   

  03.07.2018

  09.00-11.00 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  11.00-11.30 Kawa i przekąska

  11.30-13.30 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  13.30-14.30 Obiad

  14.30-17.30 Warsztat: Katarzyna Jaśko „Open science i pre-rejestracja”

   

  04.07.2018

  09.00-11.00 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  11.00-11.30 Kawa i przekąska

  11.30-13.30 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  13.30-14.30 Obiad

  14.30-17.30 Warsztat: Olga Białobrzeska, Katarzyna Cantarero „Aplikowanie o granty dla młodych badaczy – Preludium i Etiuda”

   

  05.07.2018

  09.00-11.00 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  11.00-11.30 Kawa i przekąska

  11.30-13.30 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  13.30-14.30 Obiad

  14.30-17.30 Warsztaty z zaawansowanych metod statystycznych (równolegle): Agata Gąsiorowska „Meta-analiza jako narzędzie analizy danych zastanych”/ Jakub Traczyk „Mediacja i moderacja z wykorzystaniem PROCESSu Hayesa (+ krótkie przypomnienie regresji liniowej)”

   

  06.07.2018

  09.00-11.00 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  11.00-11.30 Kawa i przekąska

  11.30-13.30 Warsztaty - równolegle z psychologii ekonomicznej i stosowanej psychologii społecznej

  13.30-14.30 Obiad

  14.30-16.00 Wykład gościa: Peter Gollwitzer „Effective Goal Attainment by If-Then Planning”

   

  7-8.07.2018

  Uczestnicy w zespołach badawczych dopracowują przygotowane przez siebie pomysły.

  Planowane jest zorganizowanie wydarzenia fakultatywnego - wycieczki autokarowej do Sobótki i wejście na górę Ślężę (całość ok. 4-5h). Dla chętnych również spacer wieczorem po Wrocławiu.

   

  09.07.2018

  Prezentacje wypracowanych w trakcie warsztatów pomysłów zespołów badawczych wraz z dyskusją / Pierwszy dzień konferencji „Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki”

  09.00-10.45 Konsultacje zespołów badawczych z prowadzącymi (dla chętnych)

  11.00-12.00 Wykład gościa: Wijnand Van Tilburg „Facing boredom: The frustration and excitement in developing a paradigm from scratch”

  12.00-13.30 Prezentacje prac zespołów badawczych wraz z dyskusją

  13.30-14.00 Kawa i przekąska

  14.00-15.30 Prezentacja prac zespołów badawczych wraz z dyskusją

  15.30-16.00 Obiad

  16.00-17.30 Prezentacje prac zespołów badawczych wraz z dyskusją

 • Organizatorzy

  II Wydział Psychologii
  Uniwersytet SWPS

   

  Komitet Organizacyjny:

  dr Katarzyna Cantarero

  dr Olga Białobrzeska

  mgr Jakub Kuś

  mgr Przemysław Korotusz

  Agata Kocimska-Zych

 • Współorganizatorzy

  Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

  Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej

 • Kontakt

   

  Adres e-mail: szkolaletnia.wroclaw@swps.edu.pl

   

  Organizator i miejsce: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław

   

   

  Facebook

  Email